Gyu Beef

Teriyaki Chicken Curry

Chicken Katsu Curry

Chicken Egg Katsu

Eel Don

Fried Chicken Curry

Vegetable Curry

Chicken Katsu

Teriyaki Chicken